Tvárnost paměti / festival umění pro veřejný prostor

INSTALACE: Jan Dudešek (CZ/CH) – Comunite Fresca – Kjetil Kristensen (NO) – Matouš Lipus – Andrea Sobotková

SITUACE: Filip Jakš – Lenka Kerdová – Cristina Maldonado (MEX/CZ) a kol. – Eliška Perglerová – Ladislav Železný a další

MÍSTA: Červeňák – Chrudimka – Labe – Brána borců – OC Grand – Hvězdárna barona A. Krause

kurátorka: Šárka Zahálková


PROJEKTRELATIVITA 2020 › UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU 


Paměť individuální, kolektivní i ta, co je spjata s konkrétními místy a situacemi, je spoluutvářena vyprávěními, předávanými ústně i písemně: prostřednictvím povídaček, na základě osobních zážitků, nebo toho, co jsme kdesi jen letmo pochytili, vědomě načetli v krásné i odborné literatuře, tisku, či zkonzumovali v jiných médiích. Zdánlivě objektivní uchopení minulosti více či méně ovlivňuje pozice vypravěče, jeho subjektivní výklad, ale též společenský a politický systém, kontext doby apod. Jinými slovy: dějiny nepíší velké osobnosti a události, nýbrž jsme to my lidé, kdo příběhy našich předků a jejich činů artikulují a dávají jim konkrétní váhu.

Čas od času je zcela na místě narativ změnit – upozornit na to, že žádnou dějinnou událost či osobní prožitek nedeterminuje pouze jeden příběh. Jen drobný záchvěv a posun vypravěče pak může způsobit nečekané prozření a vibrace, týkající se v aktuálním mezinárodním kontextu např. témat kolonizace nebo nerovností v postavení žen či národnostních a jiných menšin.

V GAMPĚ si uvědomujeme, že umění může být výrazným hybatelem změn ve společnosti, a proto se snažíme, aby naše výstavní i vzdělávací projekty reflektovaly aktuální témata a podporovaly otevřenou diskuzi, a to především na lokální úrovni. Prostřednictvím druhého ročníku uměleckého festivalu pro veřejný prostor Pardubic, který bude zahájen 13. srpna a potrvá až do 11. října 2020, se snažíme uměleckou řečí upozornit na několik lokalit, jejichž příběhy stojí do jisté míry stranou obecného zájmu. Genius loci těchto míst oslovilo nás i vybrané vizuální umělce a umělkyně, kteří svými projekty zprostředkovávají či naznačují širší kontext, pozapomenuté souvislosti, případně též možné budoucnosti zvolených lokalit. 

Sérii dočasných instalací ve veřejném prostoru v průběhu léta a začínajícího podzimu doplňují živé umělecké akce, procházky a happeningy, jejichž podstatou je jak rozšířené zprostředkování již existujících děl, tak aktivizace dalších lokací a témat paměti města a architektury.


VERNISÁŽ:

13. srpna 2020 › 16:00 › GAMPA › Vernisážová cykloprojížďka po dočasných instalací ve veřejném prostoru Pardubic. Kola s sebou!


AUTOŘI INSTALACÍ:

Andrea Sobotková (* 1994) ve své tvorbě artikuluje vztah člověka k žitému prostoru.Díky potřebě prozkoumávat i oborově vzdálenější teritoria zachází s tématy s přesností, která ve směsici s čistě osobními gesty a náhodami podrobuje revizi archeologa, performera, pozorovatele i strůjce akce. 

Double Lunar Dogs*, objekty situované nad hladinou řeky Chrudimky, skrze které dochází k dočasnému propojení obou břehů. Protnutím horizontály následujeme původní úsek přemostění, které připomínají betonové masy pilířů s částí mostovky. Ty v minulosti sloužily jako trenažéry pro cvičnou stavbu mostů – koridorů pohybu, posunu hmoty. Pravidelné objekty působí bez tíže, mírně putují a sráží se. Jsou to skryté terče světelných odrazů, šípů i okolní divočiny.

Andrea Sobotková – instalace objektu


Comunite Fresca tvoří trojice umělkyň – Dana Balážová, Markéta Filipová a Marie Štindlová. Autorky formálně i obsahově do sféry současného umění posouvají prastarou techniku fresky, tedy malbu do mokré omítky. V roce 2019 byla Comunite Fresca nominována na prestižní Cenu Jindřicha Chalupeckého. 

Bez názvu (Brána borců). Na ploše betonové skořepiny střechy pódia Letního stadionu architektů Karla Řepy a Ferdinanda Potůčka, tzv. Brány borců vzniká dialog současného s minulostí. Kolektiv Comunite Fresca svou autorskou malbou do mokré omítky doplňuje původní, zubem času značně degradovaný znak půlkoně s kopacím míčem a vytváří tak imaginativní krajinu Pardubic.


Jan Dudešek (* 1946, CZ/CH) pochází z Pardubic. V šedesátých letech odešel do Švýcarska, dnes střídavě žije v Pardubicích a Curychu. Jeho autorské objekty zpravidla citlivě rezonují s místy svého usazení, a to v přeneseném i pravém slova smyslu. Využívají jejich přirozenou akustiku nebo je vědomě rozeznívají. 

Místo místa. Autorova instalace je reminiscencí na zmizelé místo Pardubic, je poctou ing. Janu Záhorskému, tvůrci dnes již zaniklé hydrocentrály na řece Chrudimce. Dílo je vzpomínkou na hukot pádu vody, na tamní zimní scenérie s pohádkovými krápníky, na dětské rybaření ve vírech vody pod stavidly.


Matouš Lipus (* 1987) je absolventem sochařského ateliéru na UMPRUM v Praze (2015). Jeho tvůrčí práce má těžiště v historických, většinou figurálních vzorech, od románských a gotických příkladů až po sociální civilismus v moderním sochařství poloviny dvacátého století. Zajímá se o současné projevy sochařského umění ve vztahu k veřejnému prostoru a možnosti kontextuálního zapojení sochy do nově vznikající architektury.  

Přání. Sochy sportovců autora Miroslava Bašeho jsou specifickým detailem fasády Brány borců funkcionalistického Letního stadionu vystavěné dle návrhu Karla Řepy a Ferdinanda Potůčka. Matouš Lipus nejprve vytvořil věrné otisky této sochařské výzdoby, aby jejich kopie postavil do jiné konstelace. Opakování a relokace skulptur aktivizuje jejich čtení, upozorňuje na současný stav architektury a otevírá diskuzi o její budoucnosti.


Matouš Lipus – příprava otisků soch Brány borců


Kjetil Detroit Kristensen (* 1981, NO) je norský umělec, který se zabývá tvorbou instalací, filmem nebo performancí. Jeho dlouhodobou snahou je prozkoumávat a smazávat hranice mezi uměním a běžným životem. V umělecké praxi Kristensen pracuje jak s galerijním, tak veřejným prostorem, staví mezi nimi mosty a pokouší se odhalovat křižovatky mezi nimi.  

Eternally Lost, Eternally Gained. Dočasně přetvořené molo na Labi v parku Na špici vytváří monument, alternativní místo setkávání i interakce. Stává se lodí, jež klade otázky, absorbuje příběhy a pokouší se je převyprávět.


Za finanční podporu děkujeme: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát města Pardubic
Mediální partneři: Artikl, FlashArt, Artmap
Další partneři: Terén – Centrum experimentálního divadla, p. o., Hvězdárna barona A. Krause – DDM Alfa, MENU z. s., Kruh z.s., Terra Madoda z.s., OC Grand

-----

Dokumenty ke stažení

TZ_Tvarnost_pameti_festival_umeni_pro_verejny_prostor.docx

Doprovodný program

+ Doprovodný program

Tvárnost paměti | vernisážová cykloprojížďka

Tvárnost paměti | vernisážová cykloprojížďka
› čt 13/8 16:00

Divadlo 29 | GAMPA | veřejné prostory města

Vernisážová cykloprojížďka po dočasných instalací ve veřejném prostoru Pardubic. Kola s sebou!

INSTALACE ~ SITUACE ~ MÍSTA

Jan Dudešek (CZ/CH) – Comunite Fresca – Kjetil Kristensen (NO) – Matouš Lipus – Andrea Sobotková & vernisáž třídenní performance Cristiny Maldonado a kol.: Insider v prostorách bývalého hotelu Grand

Cristina Maldonado & kol.: Insider / Odkrývání reality

Cristina Maldonado & kol.: Insider / Odkrývání reality
› pá 14/8 11:00

OC Grand | performance | relativita

Třídenní performativní intervence realizovaná v bývalém hotelu Grand (nyní OC Grand), představení pro dva diváky, které se pohybuje na pomezí virtuální a fyzické reality. Nutná registrace! Performace trvá 70 min., začátky vždy v těchto časech: 11:00 / 12:30 / 15:30 / 17:00

Tvárnost paměti: Chrudimka

Tvárnost paměti: Chrudimka
› so 22/8 15:00

Chrudimka | performance | procházka | relativita

Čas splývá po proudu řeky, jejíž koryto zarůstá akustikou ticha, žitého momentu i nelineárního vyprávění.

Filip Jakš, Lenka Kerdová, Eliška Perglerová, Andrea Sobotková, Ladislav Železný a další zvukoví umělci.

Nutná registrace! Více info: [email protected], 732 436 722

Tvárnost paměti: Hvězdárna

Tvárnost paměti: Hvězdárna
› st 2/9 17:00

Hvězdárna barona A. Krause | festival | koncert | přednáška | relativita

Na pardubické hvězdárně se protíná lokální historie s kosmologií, filosofií a dalšími netušenými vrstvami každodenního života, které se pokusíme akcelerovat během tohoto večera: pohled na hvězdnou oblohu je obrazem minulosti.

Lukáš Likavčan: Introduction to Comparative Planetology – Eliška Perglerová a Lenka Kerdová: Hra na krbíky – WIDT: Mentos Gulgendo (PL) a další

Tvarování paměti / Dny evropského dědictví
› so 12/9 10:00

GAMPA | workshop | relativita

Jak se rodí paměť míst a jak ji převést do hmoty? Otevřená tvůrčí dílna pro děti i dospělé inspirovaná festivalem umění ve veřejném prostoru. Více informací: [email protected]

Komentovaná cyklovyjížďka / Dny evropského dědictví
› so 12/9 14:00

GAMPA | procházka | relativita

Komentovaná cyklovyjížďka po místech, kde se v rámci uměleckého festivalu Tvárnost paměti střetávají příběhy minulosti s aktuální uměleckou interpretací. Sraz u Galerie města Pardubic na Příhrádku. Bicykl s sebou! Více informací: [email protected]