Zaměřeno na současnou českou výtvarnou scénu v kontextu světových souvislostí

O galerii

GAMPA nebo-li Galerie města Pardubic funguje od roku 2012. Naším cílem je soudobou uměleckou tvorbu přibližovat široké veřejnosti a vytvářet platformu pro diskuzi nad aktuálními uměleckými i společenskými tématy. Nabízíme inspirativní, zážitkový i relaxační prostor otevřený všem bez rozdílu. Jsme neziskovou a nesbírkotvornou institucí. Jinými slovy nevytváříme umělecké sbírky muzejního typu, umělecká díla nevlastníme, ani nejsme galerií prodejní.

Sídlíme v prostoru zrekonstruované barokní sýpky, později konírny, v těsné blízkosti pardubického zámku v historickém centru města. Objekt je ve vlastnictví státu, hospodaří s ním Národní památkový ústav, odborné pracoviště Pardubice. Tyto specifické prostory nám kontinuálně skýtají nové výzvy ve způsobu prezentace současného umění. Během několika let bychom se však měli přestěhovat do areálu Automatických mlýnů, kde na půdorysu bývalého skladu balené mouky vyroste unikátní novostavba, jež se stane novým sídlem naší městské galerie, jakož i vzdělávacího centra – tzv. Centrálních polytechnických dílen. Tato změna nám přinese nejen větší výstavní sály, ale též vhodnější a kvalitnější prostorové zázemí – lektorský ateliér, dílnu a sklad a dva rezidenční ateliéry.

Nedílnou součástí aktivit galerie je edukativní činnost. Program tematicky komponujeme ke každé z výstav. Připravujeme vzdělávací programy pro mateřské, základní i střední školy. Mezi pravidelné aktivity dále patří tvůrčí dílny pro veřejnost: středy patří rodičům s nejmladšími dětmi, pátky seniorům a tvůrčí neděle celé rodině. Program dramaturgicky doplňují filmové úterky, komentované prohlídky, přednášky, diskuze či autorské workshopy, happeningy a performance s vystavujícími tvůrci či jinými přizvanými osobnostmi. Podílíme se také na projektu AniLab, který je zaměřený na vzdělávání v oblasti animovaného a experimentálního filmu.

Společně s Divadlem 29 utváříme Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvkovou organizaci města Pardubic. Naší společnou vizí je uvádět a podporovat současné umění v oblastech performing arts, vizuálního umění a literatury. Usilujeme o rozvoj kulturní a umělecké rozmanitosti města a regionu. Vzhledem k tomu, že Pardubice jsou díky výbornému vlakovému spojení snadno dostupné, neváhejte nás navštívit i z větších dálek. Nebudete litovat.


“Zastáváme názor, že umění není jen dekorace; věříme, že v kontextu dnešní společnosti dokáže umění pozitivně ovlivňovat, měnit a dávat věci do pohybu. Naším záměrem je do Pardubic přivážet odvážné umělecké projekty, osobnosti regionální scény prezentovat v nadregionálním i mezinárodním kontextu a prostřednictvím rozličných forem soudobého uměleckého vyjádření napomáhat všeobecné kultivaci klimatu doby.”

Šárka Zahálková
programová ředitelka galerie

Výstavní program

Zaměřujeme se na prezentaci současného českého výtvarného umění v kontextu světových souvislostí. Věříme, že umění může být hybatelem pozitivních změn a dokáže komunikovat aktuální společenská, politická, ekologická i jiná palčivá témata soudobého světa. Orientujeme se na autorské instalace v širokém spektru uměleckých oborů od malby, sochy a grafiky, přes site-specific projekty až po audiovizuální instalace a nová média.

Spíše než výstavy jednotlivých artefaktů se snažíme vytvářet celistvá prostředí. Klademe důraz na otevřený dialog a vzájemné porozumění, projekty vznikají vždy v citlivé diskuzi kurátora, kurátorky či kurátorů s participujícími umělci či umělkyněmi, i s širším galerijním kolektivem. Pracujeme v celoročních výstavních cyklech, kde jednotlivé projekty konkrétní téma rozvádějí a artikulují z různých úhlů pohledu a hledisek.

Tématem roku 2019 byl pojem Resilience. Tento termín je popisován jako schopnost využít otřesy a zvraty k podnícení inovativního myšlení, které umožní obnovu a další rozvoj – ať už jednotlivce, společnosti či ekosystému. Mottem pro rok 2020 je Relativita.


“Naše životy ovlivňuje neustálý sled informací a ze všeho nejrelativnější se v současnosti zdá být pravda. Žijeme bez víry, ale v marastu abstraktních dat a nekonečnu zdrojů nám často nezbývá nic jiného než slepá důvěra v jejich pravdivost. Čemu lze věřit a kdy? Je vůbec možné být objektivní? Neblíží se využívání umělé inteligence a víra v ní jakousi novodobou magii? Co dělat když velká část poznatků, které se k nám dostávají, nejsme sto empiricky ověřit?”


Dlouhodobě se rovněž věnujeme tématu umění ve veřejném prostoru. Iniciujeme, facilitujeme a podporujeme projekty současného vizuálního i živého umění, které kvalitativně obohacují veřejný prostor ve fyzickém i přeneseném slova smyslu. Jejich prostřednictvím vytváříme prostor pro neobvyklé pohledy na skutečnost, napomáháme vytvářet platformu pro trvalou a vědomou práci s uměním pro veřejný prostor. Realizace děl připravujeme v součinnosti s Odborem hl. architekta a Odborem kultury Magistrátu města Pardubic, pod záštitou náměstka pro kulturu. Společně s nimi zároveň spolupracujeme na naplňování schválené Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic. Cenným partnerem v přípravách i zajištění aktivit, instalací a intervencí ve veřejném prostoru je nám spolek Offcity, pardubická platforma věnující se tématům architektury, veřejného prostoru a umění.

Umělecká rada

Umělecké směřování galerie je pravidelně diskutováno s poradním orgánem – uměleckou radou. Jejími členy jsou:

Jakub Adamec
kurátor ostravské městské galerie Plato

Martina Johnová
kurátorka ústecké Galerie Hraničář

Šárka Svobodová
brněnská teoretička umění a architektury a kurátorka z platformy 4AM Fórum pro architekturu a média

Lucie Váchová
teoretička umění, pedagožka a kurátorka

Radek Wohlmuth
nezávislý kurátor, publicista a kritik umění

Šárka Zahalková
programová ředitelka GAMPY

Zdeněk Závodný
výkonný ředitel COK a programový ředitel Divadla 29

Sídlíme na Příhrádku

+ Kontakt

Kontakt

Příhrádek 5, 530 02, Pardubice

Otevírací doba út–ne 10:00–12:00 & 13:00–18.00

vstupné zdarma

Provozovatel

Centrum pro otevřenou kulturu Fakturační údaje
Adresa: Svaté Anežky České 29 530 02 Pardubice
IČ: 06495036
DIČ: CZ06495036
Bankovní spojení: 115-5862410217/0100
Odpovědná osoba
T: +420 777 884 474

Naši partneři

Zřizovatel

Statutární město Pardubice Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice
T: +420 466 859 111

Sledujte nás

Galerijní tým

+ lidé

MgA. Šárka Zahálková

MgA. Šárka Zahálková

programová ředitelka
+420 732 436 722

Dlouhodobě se zabývá tématy souvisejícími s uměním jako nástrojem společenské změny a uměním ve veřejném prostoru. Spoluzaložila a vede projekt Offcity z. s., který je součástí nadregionálního i mezinárodního diskursu v kontextu práce s veřejným prostorem. Absolvovala studia galerijního managementu a výtvarných umění (animovaná tvorba), jednoroční program „Commissioning and Curating Contemporary Public Art“ na Valand Academy, University of Gothenburg ve Švédsku, Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor v NYC, USA a několik dalších zahraničních tvůrčích i kurátorských stipendií. Od října 2019 je doktorandkou Akademie výtvarných umění v Praze. Je členkou Spolku Skutek.

Bc. Nikola Březinová

Bc. Nikola Březinová

lektorka a galerijní pedagožka
+420 608 209 897

Ve svých programech se zaměřuje na různé věkové skupiny – od předškolních dětí až po seniory. Má bohaté zkušenosti z galerijního i mimo-galerijního prostředí. Spoluzaložila a je členkou platformy nisa art, která se zabývá zprostředkováním umění pro širokou veřejnost a mimoškolním výtvarným vzděláváním.

Mgr. Josef Čevora

Mgr. Josef Čevora

grafický designér

Autor vizuální podoby galerie GAMPA. Spoluzakladatel a člen architektonicko–grafické kanceláře Mixage a spolků Offcity a Architekti ve škole. Od roku 2018 též autor obálek architektonického časopisu Era21.

Dominik Jílek

Dominik Jílek

technická produkce
BcA. Marie Sieberová

BcA. Marie Sieberová

fotografka

Fotografka a grafička na volné noze a také animátorka doprovodných akcí v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi. Napříč svou pracovní náplní preferuje neziskový sektor, tedy i nekomerční využití fotografie, v níž respektuje autentičnost a podstatu zaznamenávaného. S GAMPOU navázala externí spolupráci po absolvování studia na FAMU – Katedry fotografie.

Bc. Jan Böhm

Bc. Jan Böhm

konzultace / online marketing
MgA. Kateřina Jirsová

MgA. Kateřina Jirsová

produkční a dramaturgická spolupráce (festivaly)
+420 725 521 366

S GAMPOU produkčně spolupracuje od jara 2019. Je výtvarná umělkyně, designérka a kulturní aktivistka. Je absolventkou ateliéru KOV na pražské UMPRUM a členkou spolku Offcity.

Tereza Kopecká

hlavní kustodka a produkční

Věříme, že umění může být hybatelem pozitivních změn ve společnosti