GAMPA pro školy | Proluky

Smysluplné zážitkové programy pro školní i mimoškolní kolektivy, které žákům i jejich pedagogům pomáhají zprostředkovat právě probíhající výstavu, její kontext a další souvislosti, ale i současné umění jako takové.

Naše programy jsou uzpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám a po předchozí domluvě je rádi upravíme tak, aby reflektovaly vaše aktuální potřeby.

Zážitkové programy k výstavě Proluky 
17. ledna – 25. února 2022

Každý rok protíná výstavní program konkrétní téma, reagující na aktuální a často velmi palčivé děje soudobé společnosti. Prostřednictvím výstav a jejich doprovodných programů vytváříme a zprostředkováváme co nejcelistvější spektrum náhledů, a to současným a rovněž srozumitelným jazykem, který podněcuje další dialog a kolektivní uvažování nad stavem dnešní společnosti. Tématem revoluce uzavíráme tříletý cyklus. Revoluce je v našem pojetí restartem provedeným nejen s respektem k okolnímu světu, ale i jednoho ke druhému. Závěrečná výstava tohoto cyklu s názvem Proluky pak pracuje s odhalováním fyzických i symbolických stop minulosti, zamýšlí se nad proměnlivostí dějin a jejích výkladů.

Cena programu: 300 Kč / skupina
Místo konání: GAMPA – Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice
Více informací a objednání: Nikola Březinová / brezinova@gmpardubice.cz / (+420) 608 209 897

Programy


Hrdinové | věková skupina: MŠ–1. třída ZŠ

Kdo je to hrdina? Jak vypadá, jak se tváří a jaké má vlastnosti? Jsou hrdinové důležití i pro dnešní dobu, nebo se s nimi můžeme setkávat jen v bájích, pověstech nebo pohádkách? Přijďte se s námi proplétat příběhy a najít si svého vlastního hrdinu.

Program posiluje rozvíjení smyslové citlivosti, představivosti a tvůrčích schopností. Dotýká se vzdělávacích oblastí Dítě a společnost a Vztah člověka k prostředí a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, také podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence.


Elementy zániku | věková skupina: 2.–6. třída ZŠ

Výstava s názvem Proluky vychází z historie, kterou ale propojuje, konfrontuje a reflektuje se současností. Pojďme poodhalit stopy minulosti monumentů našeho města, jejich významy a příběhy. Co to je monument? Kdy a v jakých okolnostech monumenty mizí a zanikají? Na to vše se společně pokusíme přijít.

Program prohlubuje komunikativní a sociální kompetence a spadá do oblastí Člověk a jeho svět a Umění a kultura. Vztah člověka k prostředí a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, také podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti.


Relikty minulosti | věková skupina: 7. třída ZŠ–SŠ

Co je to minulost? Jak si ji připomínáme? Autoři ve svých dílech reflektují aktuální potřebu proměny historických událostí. Pojďme se podívat na naše město v kontextu architektury či tradic. Pohleďme na to, jakými změnami prošlo. Zamysleme se, kam až nám paměť sahá.

Poskytuje prostor pro sebevyjádření, sdílení a diskusi. Dotýká se průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a spadá do oblasti Umění a kultura. Vztah člověka k prostředí a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, také podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence.


Účastí na edukačním programu souhlasíte s pořízením a zveřejněním vašich fotografií za účelem dokumentace, propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a sociálních sítích Galerie města Pardubic po celou dobu jejich existence.