GAMPA pro školy | Oko / Ucho

Smysluplné zážitkové programy pro školní i mimoškolní kolektivy, které žákům i jejich pedagogům pomáhají zprostředkovat právě probíhající výstavu, její kontext a další souvislosti, ale i současné umění jako takové.

Naše programy jsou uzpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám a po předchozí domluvě je rádi upravíme tak, aby reflektovaly vaše aktuální potřeby.

Zážitkové programy k výstavě Oko / Ucho
20. září – 26. listopadu 2021

Každý rok protíná výstavní program konkrétní téma, reagující na aktuální a často velmi palčivé děje soudobé společnosti. Prostřednictvím výstav a jejich doprovodných programů vytváříme a zprostředkováváme co nejcelistvější spektrum náhledů, a to současným a rovněž srozumitelným jazykem, který podněcuje další dialog a kolektivní uvažování nad stavem dnešní společnosti. Rokem 2021 a tématem revoluce uzavíráme tříletý cyklus. Revoluce je v našem pojetí restartem provedeným nejen s respektem k okolnímu světu, ale i jednoho ke druhému.

Cena programu: 300 Kč / skupina
Místo konání: GAMPA – Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice
Více informací a objednání: Nikola Březinová / brezinova@gmpardubice.cz / (+420) 608 209 897

Programy


Cítit smysly | věková skupina: MŠ–1. třída ZŠ

Výstava Oko / Ucho nás zavádí do prostředí, kde každý lidský smysl má svůj význam. Kolik máme smyslů a jak je prožíváme? Pomocí hmatu, sluchu a hlasu se necháme volně pohybovat prostorem a aktivovat naše smysly. Kdo ví, možná uslyšíme i houby růst.

Program posiluje rozvíjení smyslové citlivosti, představivosti a tvůrčích schopností. Dotýká se vzdělávacích oblastí Dítě a společnost a Dítě a jeho tělo.


Za uchem | věková skupina: 2.–6. třída ZŠ

Setkáme se ve velmi klidném a zároveň vzrušujícím prostředí galerie a budeme objevovat možnosti našich smyslů. Popovídáme si, zaposloucháme se, zadíváme se, ucítíme a dotkneme se. Naše soustředění bude přítomné a budeme sledovat, jaké počitky jsme skrze naše smysly s to vnímat.

Program prohlubuje komunikativní a sociální kompetence a spadá do oblastí Člověk a jeho svět a Umění a kultura.


Evoluce smyslů | věková skupina: 7. třída ZŠ–SŠ

Jaký je prostor mezi okem a uchem a kam až nás zavede výstava s názvem Oko / Ucho v našem vnímání? Vyvíjí se lidské vnímání nebo stagnuje? Umíme naslouchat přírodě a v čem takové naslouchání vlastně spočívá? Formát výstavy nabádá spíše k prožívání než učení se a přesně to budeme společně zkoumat.

Program posiluje personální, sociální a komunikativní kompetence. Poskytuje prostor pro sebevyjádření, sdílení a diskusi. Dotýká se průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a spadá do oblasti Umění a kultura.


Účastí na edukačním programu souhlasíte s pořízením a zveřejněním vašich fotografií za účelem dokumentace, propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a sociálních sítích Galerie města Pardubic po celou dobu jejich existence.