O nás

Divadlo 29 se od svého vzniku v roce 2002 profiluje jako multižánrové kulturní a produkční centrum zaměřené na uvádění a podporu současného nemainstreamového umění především z oblasti performing arts, literatury, filmu a vizuálního umění.

Divadlo 29 se nachází v historické budově č.p. 29 v ulici Svaté Anežky České v Pardubicích. Prostory, kde realizuje svůj program, sestávají z multifunkčního sálu typu black box s kapacitou 110 sedících diváků, klubovou scénou s kavárnou a galerií s kapacitou 60 sedících diváků a sklepními prostory uzpůsobenými jako laboratoř pro realizaci workshopů.

Programová koncepce Divadla 29

Programová koncepce Divadla 29 je postavena na pěti hlavních programových liniích, které jsou naplňovány prostřednictvím jednotlivých projektů. Jejich společnými vlastnostmi jsou jasná dramaturgická koncepce, důraz na uměleckou kvalitu, inovativnost a aktuálnost jednotlivých programů.

1. Uvádění současného umění z oblasti performing arts, literatury a vizuálního umění

Tato programová linie se realizuje prostřednictvím několika celoročních žánrově odlišných projektů. Základními cíli společnými pro všechny tyto projekty jsou:
• zprostředkovávat veřejnosti setkávání s co nejpestřejším spektrem nejrůznějších podob současného profesionálního i neprofesionálního umění
• poskytovat veřejnosti kontinuálně nové pohledy na uměleckou kreativitu
• podněcovat zájem veřejnosti o aktuální podoby současného umění a rozšiřovat tak povědomí o jeho proměnách, žánrových a stylových přesazích
• vytvářet kulturní vazby a kontakty města a regionu s umělci, skupinami a dalšími kulturními centry v rámci regionu, republiky i zahraničí
• podporovat spolupráci českých umělců se zahraničními a přinášet do domácího prostředí podněty zvenčí.


2. Podpora rozvoje uměleckých aktivit

Tato programová linie spočívá především v organizování rezidenčních pobytů pro umělce a dalších koprodukčních aktivitách při vzniku nových uměleckých děl. Umělecké rezidence jsou založeny na poskytování prostor a technického vybavení Divadla 29 vybraným umělcům z ČR i zahraničí pro práci na jejich nových projektech. Cílem rezidencí je stimulace zejména profesionální umělecké tvorby a napomáhání k její realizaci formou koprodukční spolupráce. Tuto programovou linii zajišťuje Divadlo 29 většinou ve spolupráci se spolkem Terra Madoda. Ročně se realizují minimálně dva rezidenční pobyty na základě kurátorského výběru. 


3. Vzdělávání v oblasti kultury a umění

Realizují se průběžně během celého roku formou workshopů pro veřejnost a zahrnují workshopy jak pro dospělé, tak pro školní i předškolní mládež. Nejvýznamnějším vzdělávacím projektem Divadla 29 je od roku 2011 celoroční projekt AniLAB, který je zaměřen na vzdělávání mládeže i široké veřejnosti v oblasti animovaného filmu, počítačové animace a multimédií. Vedle tohoto projektu se během roku realizuje i celá řada workshopů zaměřených zejména na současný tanec a pohybové divadlo nebo na současné trendy ve využití digitálních technologií v hudební tvorbě.

4. Kulturní aktivity ve veřejném prostoru a site specific aktivity

Divadlo 29 se snaží vyhledávat netradiční lokality v prostoru města a oživovat je uměleckými aktivitami. Jejich prostřednictvím dochází k objevování zapomenutých míst, upozorňování na jejich význam, redefinování jejich funkce, a samozřejmě i ke vzniku neopakovatelných tvůrčích okamžiků, spojených s působením v netradičních prostorech a kontextech. Divadlo 29 iniciovalo a koprodukovalo několik multižánrových kulturních akcí a uměleckých site specific projektů situovaných do veřejného prostoru města – čtyři ročníky festivalu Ostrovy/Islands v Tyršových sadech (2004–2008) nebo do dnes již nefunkčních a veřejnosti nepřístupných prostor – festival Stanice Pardubice v bývalém Kině Sirius na pardubickém vlakovém nádraží v roce 2014, festival Střelnice v areálu bývalé vojenské plovárny a střelnice Pod vinicí v roce 2015. V roce 2013 bylo Divadlo 29 iniciátorem a hlavním pořadatelem multižánrového festivalu Automatické kulturní mlýny, který se konal od května do října v prostorách Automatických mlýnů Pardubice – významné industriální památce postavené podle návrhu architekta Josefa Gočára. Divadlo 29 bylo jedním z iniciátorů vzniku mezioborové pracovní skupiny Mlýny, která pro město připravila projektový záměr konverze areálu Automatických mlýnů na pardubickou Kulturfabrik.


5. Podpora kulturně-komunitních aktivit v regionu

Součástí aktivit Divadla 29 je vytváření prostoru a podmínek pro komunikaci, setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj a podpora nejrůznějších kulturně-komunitních aktivit. Vedle vlastního programu poskytuje Divadlo 29 zázemí pro celou řadu aktivit, které v jeho prostorách pravidelně realizují nejrůznější kulturní a vzdělávací organizace města a kraje jako jsou Krajská knihovna Pardubice, Univerzita Pardubice, Alliance Française Pardubice, Goethe Zentrum Pardubice, British Council, Europe Direct a další subjekty jako např. spolky Péče pro duševní zdraví, Offcity a Terra Madoda. Divadlo 29 také dlouhodobě spolupracuje s řadou místních neziskových organizací a jeho malá scéna Klub 29 je již po řadu let meeting pointem pro komunity studentů a umělců.


Sál Divadla 29

Multifunkční divadelní sál, ve kterém se realizuje většina projektů. Sál Divadla 29 je interdisciplinární scénou, jejíž dramaturgie se orientuje na aktuální prvky současného umění z oblasti hudby, divadla, tance, filmového umění a nových médií. Vedle koncertů, divadelních a tanečních představení je dějištěm několika festivalů, filmových projekcí a seminářů.

Klub 29 - malá scéna Divadla 29

Klub 29 je rozšiřujícím prostorem Divadla 29, který funguje jako kavárna, bar, galerie a malá scéna Divadla 29. V Klubu 29 probíhají výstavy, komorní koncerty a představení, filmové projekce, autorská čtení, přednášky, semináře a doprovodné akce programu Divadla 29.

laboratoř Bujón

Laboratoř Bujón se nachází ve sklepních prostorách budovy Divadla 29. Své útočiště zde nalezl především projekt aniLAB zaměřený na vzdělávání v oblasti animované a experimentální filmové tvorby.

Projekty Divadla 29

Jazzconnexion

Jazzconnexion

Projekt zaměřený na prezentaci současné české a zahraniční hudby, jejímž společným rysem je stylotvorná a formální inspirace jazzem. Jazzconnexion je hudebním cyklem, který vedle uvádění klíčových postav a souborů domácí i zahraniční scény, nabízí žánrové a stylové přesahy a snaží se o otevírání a objevování nových pohledů na jazzovou hudbu 21. století. Dramaturgie projektu usiluje o uvádění co možná nejpestřejšího spektra jazzové hudby v jejích mnoha tvářích a podobách.  Blíže ji lze vymezit styly od moderního jazzu, freejazzu a volné improvizace, přes jazz s prvky folklóru až po experimentální pojetí jazzu a jeho fůze s elektronickou hudbou, alternativními postupy či s prvky moderní artificální hudby. Projekt prezentuje pouze původní tvorbu s výrazným autorským vkladem a prvky tvůrčí originality. Akcentuje projekty s žánrovými přesahy a projekty založené na spolupráci českých hudebníků se zahraničními. Směrem k divákům projekt usiluje o předávání impulsů k otevírání jiných, nekonvenčních pohledů na jazzovou hudbu.

Projekt se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Pardubického kraje.

Vedoucí projektu: Zdeněk Závodný


Electroconnexion

Electroconnexion

Cílem multižánrového projektu Electroconnexion je představovat aktuální možnosti tvůrčího využití digitálních médií a technologií v co nejširším spektru uměleckých a kulturních aktivit. Kromě počítačového umění samého klade důraz i na nejrůznější formy a tendence vzájemné interakce člověka a techniky v digitální době. Snahou projektu je představit publiku kromě českých i zahraniční tvůrce a přinést tak nové pohledy, názory, poznatky a kontakty z této oblasti. V neposlední řadě je ambicí projektu zvýšení zájmu o elektronickou kulturu a technologie a jejich využití na domácí umělecké scéně, podpora teoretické reflexe a diskuse o současném digitálním umění.

Projekt se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Pardubického kraje.

Vedoucí projektu: Jaroslav Tarnovski


Ostrovy v pohybu

Ostrovy v pohybu

Základním cílem projektu Ostrovy v pohybu je snaha o vytvoření silného regionálního centra pro prezentaci a vznik projektů současného divadla a tance. V rámci projektu se každoročně uskuteční cca 30-40 akcí; představení z oblasti tzv. nezávislého divadla a tance, workshopů, projekcí, atd. Nedílnou součástí projektu jsou rezidenční pobyty, v rámci kterých vznikají nová představení divadelních i tanečních, tuzemských i zahraničních skupin či jednotlivců. Dramaturgie projektu se snaží dávat prostor lokálním divadelním a tanečním aktivitám, snažíme se pomáhat začínajícím tvůrcům se vznikem a uváděním jejich představení.

Projekt realizuje Taje z.s. ve spolupráci s Divadlem 29 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Pardubického kraje.

Vedoucí projektu: Anna Fukátková, Tereza Krejčířová


Etnoconnexion

Etnoconnexion

Projekt Etnoconnexion s podtitulem „tradice v pohybu“ usiluje o prezentaci hudebníků a skupin, pro jejichž tvorbu je zásadní inspirace původní lidovou či etnickou hudbou. V rámci projektu se prezentují jak interpreti, kteří přímo navazují na odkaz lidové hudby a jsou nositeli a pokračovateli tradiční hudební kultury různých národnostních a geografických oblastí, tak umělci, kteří z tohoto odkazu čerpají, osobitě jej rozvíjejí a obohacují za využití širokého spektra nejrůznějších hudebních přístupů, které současná hudba skýtá. Projekt reflektuje i tzv. písničkářskou scénu v její tradiční podobě i v nejnovějších formách a mutacích, které lze shrnout pod doširoka otevřený termín postfolklór. Etnoconnexion je cyklem koncertů, přibližujícím vzrušující a barevný svět nejrůznějších hudebních kultur, kde se vedle sebe setkávají tradiční hudecké muziky s židovským klezmerem, romská hudba s balkánskou dechovkou, městský folklór s africkou hudbou, hudba východní Evropy s argentinským tangem apod.

Projekt se koná za finanční podpory statutárního města Pardubice.

Vedoucí projektu: Zdeněk Závodný


Textconnexion

Textconnexion

Projekt Textconnexion je zaměřen na prezentaci literární tvorby českých i zahraničních autorů. Klade si za cíl kontinuálně seznamovat diváky s literární tvorbou autorů etablovaných i začínajících. Projekt hledá možné cesty práce s autorským textem a jeho přesahy do jiných uměleckých oborů jako hudba, výtvarné umění, performance či divadlo. Podporuje také vznik a prezentaci novátorských a experimentálních forem literární tvorby. Důraz je kladen na osobní prožitek a zapojování co nejširšího spektra diváků / účastníků do děje a především pak na prolínání profesionálů a neprofesionálů.  

Projekt se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Pardubického kraje.

Vedoucí projektu: Jaroslav Horecký


AniLAB

AniLAB

AniLAB je dlouhodobý projekt, jehož vznik a realizace byla iniciována především snahou zaměřit se na vzdělávání dětí, mládeže i dospělých v oblasti současné audiovizuální tvorby a filmové výchovy, a to se zacílením na Pardubice a okolí, kde obdobně zaměřený, kontinuálně fungující projekt dlouhodobě chyběl. AniLAB jakožto audiovizuální laboratoř není úzce zaměřen pouze na animovaný film, ale přechází i do dalších oborů – zvuk, hudba, tvůrčí psaní, soudobé vizuální umění. AniLAB napomáhá rozšiřovat povědomí a vzdělávání v oblasti výtvarné a audiovizuální kultury, zaměřuje se na výměnu zkušeností a získávání dovedností v rámci specializovaných workshopů. Součástí AniLABU jsou kurzy a dílny pro děti, workshopy pro mládež a dospělé, filmové projekce a performance.

Projekt se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Pardubického kraje.

Vedoucí projektu: Šárka Zahálková, Nikola Březinová


Filmfuse

Filmfuse

Projekt se zaměřuje na dlouhodobé mapování současné české filmové produkce prostřednictvím specializovaného programu večerních projekcí vybraných filmových děl spojených s moderovanou diskusí. V roce 2020 Filmfuse vstoupila do druhé dekády své existence.

Projekt Filmfuse v Pardubicích existuje od roku 2009. Jeho cílem je zde uvádět kvalitní program současné české filmové tvorby, který je v tomto (krajském) městě dlouhodobě nedostupný v důsledku neexistence kvalitní místní distribuční (multiplexové i alternativní kinové) sítě. Pardubické veřejnosti představuje výrazné filmové počiny napříč žánry ve spojení s moderovanými debatami, kterých se účastní tvůrci filmů či osobnosti spjaté se vznikem či tématem uváděných snímků. Debatní linka projektu usiluje o kontextualizaci a poskytuje možnost nových či jiných pohledů na (autorské) filmové dílo, tvůrčí osobnosti a jejich ideové zázemí. Zároveň zvyšuje povědomí o tendencích, tématech a stylech současné české filmové produkce. Dramaturgie počítá i s českými koprodukcemi nebo slovenskými díly; dle relevance zařazuje také ozvěny vybraných českých festivalů, profily tvůrců nebo tematické projekce.

Projekt realizuje z.s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 za podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a statutárního města Pardubice.

Vedoucí projektu: Anna Hrabáčková, www.filmfuse.cz


Offcity

Offcity

Spolek Offcity je otevřená platforma na téma veřejný prostor, architektura, umění ve veřejném prostoru města, jeho paměť a způsoby percepce. Jeho dlouhodobým cílem je iniciovat dialog a kultivovat vnímání architektury, umění a kultury ve veřejném prostoru Pardubic. Projekt Offcity vznikl na sklonku roku 2008, do roku 2013 byl realizován pod hlavičkou o. s. Terra Madoda, od kdy pak funguje jako samostatný spolek. Offcity pořádá přednášky, diskuze, dílny, happeningy, intervence, festivaly či mezinárodní tvůrčí rezidence pro umělce, architekty i teoretiky. V prostorách Divadla 29 Offcity nachází zázemí především pro své přednášky, diskuze či dílny. Offcity je Divadlu 29 i Gampě pravidelným partnerem v realizaci site specific festivalů a akcí ve veřejném prostoru.

Projekt se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

Vedoucí projektu: Šárka Zahálková, www.offcity.cz


Výstavy v Klubu 29

Výstavy v Klubu 29

Klub 29 – malá scéna Divadla 29 – funguje jako kavárna a zároveň malý výstavní prostor. V průměru se zde koná 12 výstav ročně. Cílem projektu výstav je prezentovat studenty výtvarných škol, mladé začínající umělce i profesionály z českého i zahraničního prostředí. V rámci výstav jsou zároveň představovány okrajové umělecké žánry a žánrové přesahy (např. film, animace, komiks, design, prezentace umělců pracujících na pomezí žánrů: výtvarné umění – hudba, výtvarné umění – literatura apod.). Součástí dramaturgie jsou též výstavy konané v rámci vybraných projektů Divadla 29 (filmový festival Jeden svět a Týden pro duševní zdraví apod.) a doprovodný program v podobě přednášek, autorských workshopů, koncertů či dílen.

Program výstav a doprovodných akcí v Klubu 29 je realizován za podpory statutárního města Pardubice.

Vedoucí projektu: Jaroslav Horecký


Partneři a přátelé

Taje z.s.

programový partner Divadla 29
spolek.taje@gmail.com


Offcity

programový partner Divadla 29
sarka@offcity.czwww.offcity.cz


Nová síť

programový partner Divadla 29
office@novasit.cz / www.novasit.cz


Filmfuse

programový partner Divadla 29
filmfuse@seznam.czwww.filmfuse.cz


Tanec Praha

programový partner Divadla 29
office@tanecpraha.eu / www.tanecpraha.cz


Jeden svět

programový partner Divadla 29 
info@jedensvet.cz / www.jedensvet.cz


Univerzita Pardubice

programový partner Divadla 29 
www.upce.cz


Bludný kámen z.s.

programový partner Divadla 29 
bludnykamen@bludnykamen.cz / www.bludnykamen.cz


Stoned To Death

programový partner Divadla 29 
stoned-to-death.bandcamp.com


MENU

programový partner Divadla 29
www.menumusic.cz


Full Moon Zine

mediální partner Divadla 29 
info@fullmoonmagazine.cz / www.fullmoonzine.cz


JazzPort

mediální partner Divadla 29 
www.jazzport.cz


Pardubice Živě

mediální partner Divadla 29 
redakce@pardubicezive.eu / www.pardubicezive.eu


Český rozhlas Pardubice

mediální partner Divadla 29 
redakce.pardubice@rozhlas.cz / pardubice.rozhlas.cz


Péče o duševní zdraví

partner Divadla 29
info@pdz.cz / www.pdz.cz


Alliance Française de Pardubice

partner Divadla 29 
af@afpardubice.com / www.francouzstina-pardubice.cz


Goethe-Zentrum Pardubice

partner Divadla 29 
info@goethepardubice.org / www.goethepardubice.org


Vladimír Sabo

fotodokumentace 
(+420) 
604 299 842 / vsabo@volny.cz


Miroslav Škop / sound, lights, broadcast

ozvučení koncertů 
(+420) 724 019 743 / info@m-skop.com


NUUK

sauna a osvěžovna 
www.saunanuuk.net


Polom

občanské sdružení usilující o záchranu a oživení kostela sv. Kunhuty v Polomu u Trhové Kamenice 
www.polom.eu


Bio Central

nejlepší kino v Hradci Králové
www.biocentral.cz