březen 2024
kalendář Centra pro otevřenou kulturu
26 27 28 29

Výběrové řízení: programový ředitel/ředitelka GAMPY
› 18. 12. 2023

Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace (zřizovatel statutární město Pardubice), vyhlašuje výběrové řízení na pozici programového ředitele / programové ředitelky GAMPY – Galerie města Pardubic. 

GAMPA nebo-li Galerie města Pardubic funguje od roku 2012, je neziskovou a nesbírkotvornou institucí. První desetiletí své existence obývala GAMPA prostor zrekonstruované barokní sýpky na Příhrádku, v těsné blízkosti pardubického zámku v historickém centru města. Rokem 2023 se novým sídlem GAMPY stala budova postavená dle návrhu arch. Jana Šépky v areálu Automatických mlýnů. V tomto objektu GAMPA sousedí se vzdělávacím centrem Sféra. 

Výstavní program GAMPY se zaměřuje na prezentaci současného českého výtvarného umění v kontextu světových souvislostí. Orientuje se na tematické kurátorské projekty a autorské instalace v širokém spektru uměleckých oborů od malby, sochy a grafiky, přes site-specific projekty až po audiovizuální instalace a nová média. Díky synergii s Divadlem 29, s nímž spoluutváří organismus Centra pro otevřenou kulturu, se projekty GAMPY mnohdy stávají dějištěm dočasných performativních vstupů a intervencí. Nedílnou součástí aktivit galerie je edukativní činnost a různé formy zprostředkování umění. GAMPA se v rámci města i širšího společenského diskursu aktivně zapojuje do koncepční práce s uměním pro veřejný prostor. Nové prostory GAMPY disponují dvěma rezidenčními ateliéry, jež umožňují se galerii zapojit do širší mezinárodní umělecké výměny.

Koho hledáme:
- Osobnost, která naváže a dále rozvine dosavadní koncepční práci galerie
- Osobnost orientující se v současném českém i mezinárodním umění
- Osobnost s vizí, jasným kurátorským a manažerským rukopisem a s odhodláním podílet se na rozvíjení GAMPY a kulturního života Pardubic
- Osobnost s komunikačními a organizačními schopnostmi, která má zkušenosti s vedením lidí
- Osobnost schopnou plánovat v delších časových horizontech
- Osobnost, která umí a chce spolupracovat, otevírat a udržovat funkční dialog, je schopná kritické reflexe

Další požadavky:
- Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (výhodou v oboru dějiny umění, kurátorství, výtvarné umění, design a další umělecké studijní programy)
- Zkušenost s prací v kulturní organizaci (galerie a příspěvkové organizace výhodou)
- Orientace v dotačních politikách / programech v ČR a zkušenost s jejich administrací, (zkušenost s evropskými dotačními programy výhodou)
- Aktivní znalost anglického jazyka (další jazyky výhodou)
- Občanská a morální bezúhonnost

Náplň práce: 
- Koncepční příprava galerijního programu a spolupráce na jeho reálném zajištění (v součinnosti s týmem galerie a dalšími externisty/externistkami) 
- Odborná práce (např. psaní textů, výročních zpráv, spolupráce na tvorbě koncepčních dokumentů)
- Vedení týmu galerie a spolupráce s dalšími spolupracovníky a spolupracovnicemi
- Vyhledávání a rozvíjení partnerství
- Vedení PR agendy galerie a spolupráce na jejím vytváření
- Příprava a řízení rozpočtu galerie a projektový management 
- Aktivní fundraising a komunikace s poskytovateli finanční podpory z řad veřejných i soukromých subjektů
- Spolupráce na dramaturgii Centra pro otevřenou kulturu 
- Spolupráce na rozvoji edukačních programů a doprovodných aktivit galerie

Nabízíme:
- Zajímavou, různorodou a kreativní práci v příspěvkové organizaci v oblasti kultury a umění v nově otevřeném galerijním prostoru v areálu Automatických mlýnů
- Možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje
- Platové podmínky odpovídající pracovnímu zařazení, vzdělání a praxi uchazeče, s možností nadtarifních a mimořádných složek platu
- Plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
- Pružnou pracovní dobu
- 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna za rok, příspěvek na stravování
- Stabilitu příspěvkové organizace

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
- Písemná přihláška s náležitostmi: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, jinou doručovací adresu, je-li odlišná od trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonní a e-mailové spojení, datum a podpis uchazeče
- Strukturovaný podrobný profesní životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v orgánech profesních organizací, odborných komisích, publikační činnost, jiné aktivity v oboru
- Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
- Souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění
- Motivační dopis v rozsahu max. 2 normostrany
- Návrh programové koncepce galerie v rozsahu do 5 NS pro období 2024–2029

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku doručte max. do 28. února 2024 poštou na adresu (rozhoduje datum poštovního razítka):
MgA. Zdeněk Závodný, Centrum pro otevřenou kulturu, p. o., Sv. Anežky České 29, 530 02 Pardubice
Obálku označte „Neotvírat – výběrové řízení GAMPA – Galerie města Pardubic“. 

Strukturovaný podrobný profesní životopis, Motivační dopis a Návrh programové koncepce galerie zašlete do výše uvedeného data také emailem na adresu: zdenek.zavodny@divadlo29.cz

Přihlášky můžete zaslat poštou nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. ID Datové schránky COK: iwn5kf2

Přihlášku je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi přihlášky uchazečů na pozici programové ředitelky/ředitele Galerie města Pardubic.

Předpokládaný termín pohovorů s kandidátkami a kandidáty: středa 20. a čtvrtek 21. března 2024

Předpokládaný nástup:  přibližně v polovině roku 2024 nebo dle dohody

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodů.